متری:30,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

مشاور ادیب

7 ماه قبل

متری:30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

7 ماه قبل

متری :31,000,000تومان
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 156

آپارتمان

متری :31,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 156

آپارتمان

متر مربع: 142

آپارتمان

متر مربع: 142

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

مشاور بختیاری

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

متری:24,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

مشاور بختیاری

8 ماه قبل

متری:24,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

8 ماه قبل

متری:35,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

آپارتمان

متری:35,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

آپارتمان

متری :26,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 90

آپارتمان

مشاور بختیاری

8 ماه قبل

متری :26,000,000تومان

متر مربع: 90

آپارتمان

8 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید