متری:33,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2: 154

مشاور متاجی

7 ماه قبل

متری:33,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2: 154

7 ماه قبل

متری:42,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1: 150

آپارتمان

مشاور متاجی

7 ماه قبل

متری:42,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1: 150

آپارتمان

7 ماه قبل

متری:40,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

آپارتمان

مشاور متاجی

7 ماه قبل

متری:40,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

آپارتمان

7 ماه قبل

متری:35,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور متاجی

7 ماه قبل

متری:35,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

آپارتمان

7 ماه قبل

متری:23,000,000تومان
viprealestate.ir

خواب: 1متر مربع: 85

آپارتمان, موقعیت اداری

7 ماه قبل

متری:23,000,000تومان

خواب: 1متر مربع: 85

آپارتمان, موقعیت اداری

7 ماه قبل

متری:32,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 118

آپارتمان

مشاور متاجی

7 ماه قبل

متری:32,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 118

آپارتمان

7 ماه قبل

متری:25,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 117

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:25,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 117

آپارتمان

8 ماه قبل

متری:25,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:25,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

آپارتمان

8 ماه قبل

متری:23,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 153

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:23,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 153

آپارتمان

8 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید