متر مربع: 142

آپارتمان

متر مربع: 142

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

مشاور بختیاری

1 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

1 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

متری:24,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

مشاور بختیاری

1 ماه قبل

متری:24,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

1 ماه قبل

متری:35,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

آپارتمان

متری:35,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

آپارتمان

متری :26,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 90

آپارتمان

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

متری :26,000,000تومان

متر مربع: 90

آپارتمان

2 ماه قبل

متری:40,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

آپارتمان

متری:40,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

آپارتمان

34,000,000تومان0تومان
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

34,000,000تومان0تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید