ساختمان های هوشمند رویایی

ساختمان های هوشمند رویایی

با گذشت دوراني نه چندان طولاني از ظهور روشهاي كنترل بر تاسيسات و شرايط محيطي ساختمان ها و اماكن، عصر ديگری در كنترل الكترونيكي و متمركز مجتمع هـا آغـاز شـد كه در آن كنترلرهاي مبتني بر اندازه گيري و فرمان جايگـاه مطمئني براي كنترل شرايط يك مجتمـع سـاختماني را بـه دست آوردند. اما ديري نپاييد […]


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید