ساختمان های هوشمند

ساختمان های هوشمند

با گذشت دوراني نه چندان طولاني از ظهور روشهاي كنترل بر تاسيسات و شرايط محيطي ساختمان ها و اماكن، عصر ديگری در كنترل الكترونيكي و متمركز مجتمع هـا آغـاز شـد كه در آن كنترلرهاي مبتني بر اندازه گيري و فرمان جايگـاه مطمئني براي كنترل شرايط يك مجتمـع سـاختماني را بـهدست آوردند. اما ديري نپاييد كه مفهوم ساختمان هوشـمند با هـدف تـامين محيطـي كـارآ، هوشـمند و پاسـخگو بـرايساكنين از يك سو و نيز بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي تعمير و نگهـداري از سـوي ديگـر و بـا ديـدگاهنظارت و مديريت مبتني بـر بـسترهاي فنـاوري اطلاعـات و ارتباطات پا به عرصه وجود نهـاد. در تعريـف جديـد، بجـايايجاد صرف يك فضاي مطبـوع بـر اسـاس تنظيمـات اوليـه انطباق با خواست ساكنين آن فضا و يا مديران نيـز اهميـتپيدا مي كند. بر اين مبنـا، مفهـوم سـاختمان هوشـمند بـه مجتمع هايي اطلاق گرديـد كـه بتواننـد بـا بهتـرين اصـولطراحي، مواد و مصالح، سامانه ها و فناوري ها، مناسب ترين و هوشــمند تــرين فــضا را فــراهم آورنــد لــذا كــارآييساختمان هوشمند از تنظيم تهويـه مطبـوع، اعـلام و اطفـاء حريق، كنترل و شمارش ورود و خروج، تشخيص پراكنـدگيساكنين و مراجعين در داخل ساختمان، تـشخيص تغييـر و انطباق با شرايط تا تامين ارتباطات اطلاعاتي با شـبكه هـاي اينترنت، شبكه هـاي بـانكي و تجـارت الكترونيـك از جملـه قابليتهاي مورد انتظار محسوب گرديد. در ادامـه بـه تبيـين قابليتهاي اين فنـاوري و جايگـاه فعلـي آن، معمـاري و نيـز جايگاه هوشمند سازي در مديريت كلان شهري مي پردازيم.

⛺ قابليت هاي ساختمان هوشمند
شايد اولين دستاورد ساختمان هوشمند در مقايـسه بـا ساختمان سنتي بهينه كردن مصرف انـرژي، كـاهش هزينـه هاي نگهداري و خدمات و تامين خدمات امنيتي بهتر و نيـزســهولت در بــاز طراحــي و بــالاخره افــزايش رضــايتمندي ساكنين قلمداد شود. گزارشاتي از بازگشت هزينه هوشـمندسازي ساختمانها و مجتمع ها در جهان كـه فقـط از طريـق صرفه جوئي در هزينه انرژي مصرفي محقق شده است وجود دارد كه بازگشت دوره اي سرمايه گذاري را در نتيجه كاهش مصرف (و متقابلا كاهش تعرفـه) تائيـد مـي نماينـد ساير منافع مرتبط بر ساختمان هوشمند مشتمل بر قابليـت انطباق با تغييرات در كاربري ها، تغييـرات در فنـاوري هـا وكارآيي محيطي آن به منظور ايجاد شرايط كاري سهل تـر و مطبوع تر و با امنيت بيشتر است. مدافعين سـاختمان هـاي هوشـمند حتـي معتقدنـد كـه بهـره وري شـاغلين در ايـن ساختمان ها با بهبود شرايط محيط كار افزايش مي يابد. بـه همين دليل در خلال دهه گذشته مفهوم ساختمان هوشمند يك ملاحظه جدي در طراحـي بـسياري از سـاختمان هـاي اداري تازه تاسيس و يا مرمـت شـده بـوده اسـت ايـن مفهوم حتي تا مرحله ارائه مدل براي هوشمند سازي منازل،كارخانجات، مراكزآموزشي، پزشكي و خدماتي نيز پيش رفتـه است سامانه هاي هوشمند كه در اين ساختمان به كـار گرفته مي شوند بعنوان مثال قابليت تشخيص زود هنگـام و دقيق وقوع حريق را داشته و حتي مـي تواننـد بـه مـاموران آتش نشاني امكان تدوين طرح مقابله با آتش قبل از رسيدن به محل را بدهند. ساير اجزاء در ساختمان هوشـمند امكـان تخليه سريع، به كارگيري آسانسورها و پله هاي برقي و درب ها را براي اين موضوع فراهم مي كند و اين هنـوز بخـشي از عملكردهاي سـاختمان هوشـمند اسـت. شـكي نيـست كـه خطاي انساني و فقـدان مـسئوليت پـذيري كـه منتهـي بـه حوادث غير قابل جبران مي گردد با بكارگيري سامانه هـاي هوشمند به حداقل رسيده و لذا مـي تـوان در هزينـه هـاي مختلف نگهداري تاسيسات و مديريت منابع ساختمان صرفهجويي قابل تـوجهي نمـود. شـكل1 عناصـر اصـلي تـشكيل دهنده و قابليت هاي بالقوه آن را نشان مي دهد.

معماري ساختمان هوشمند
كالبد سخت افزاري مورد استفاده در سـاختمان هوشـمند شـبكه اي از حـسگرها و عملگرهـابـا عملكـرد محلـي امـا بـا قابليت مبادله داده با ساير سامانه هاي مبتني بر ICT اسـت. در واقع قابليت “مديريت پذيري” چنين مجموعه هـائي دربافت شهري مزاياي ويژه اي را فراروي مديران شـهري قـرارمي دهد. ركن اصلي مديريت پذيري، بعنوان مفهوم هوشمندانگاري يك عضو از جامعه مورد مطالعه ايجاب مي نمايد كـه هسته اصلي عملكرد هوشمندانه در كالبد عضو تعبيه گـردد بطوريكه توانائي اداره خود را برابر آنچه كه در تـوان تـصميمگيري وي نهاده شده است احراز نمايـد. عـلاوه بـر آن عـضو بايستي داراي قابليت ايجاد ارتباط با ساير عناصر و از جملـه مديريت بوده و نيز فرمان پـذيري را در نهـاد خـود ملحـوظ داشته باشد. بنابراين نقش كليدي ساختمان هوشمند بعنوان يك مجموعهي منابع بايد مشتمل بر خصوصياتي باشد كه عبارتند از:
ساختمان هوشمند در مديريت بحـران بـر اسـاس اسـتفاده صحيح از منـابع و دسترسـي هـا از ايجـاد بهـم ريختگـي و سراسيمه گي جلوگيري نموده و نقشه بهينه را براي كمينـه كردن تبعات ناشي از بحران ارائه مي دهد. در حوادثي نظيـر آتش سوزي وجود شبكه حـسگرهاي هوشـمند امكـان مـي
دهد تا اقدامات مربوط به اطفـاء حريـق بـا رعايـت وضـعيت مكان پيگيري گردد.
ساختمان هوشمند از حضور كاركنان در محل كار مطلـع و از ثبت اطلاعات آماري مربوط به ورود و خروج كاركنـان تـا ايجاد ارتباط تلفني و پيجينگ هوشمندانه بـه نقطـه حـضور آنها در هر مكان، ساختمان را مديريت مي نمايد. ساختمان هوشمند از وجود عناصري كه بدان حساس شـده اسـت اطـلاع مـي يابـد. بنـابراين در راسـتاي بهـروه وري،پاسخگوئي و نيز كاهش هزينه هـاي پرسـنلي و خـدماتي از نقل و انتقال اشياء، محموله هاي پـستي، و موجـودي هـاي
انبار خودروها، پرونده ها، بايگاني ها و ساير ذخـاير بـا ارزش سابقه تهيه مي نمايد.

ساختمان هوشمند در خدمات اطلاع رساني از طرح تقسيمبندي به نواحي اطلاع رساني كه احتمال نفـوذ اطلاعـات درآنها بالاتر است استفاده خواهدكرد.متقابـل يـك سـاختمانهوشمند پايگاه ارائه محتـواي اموزشـهاي الكترونيكـي نيمـه رسمي و غير رسمي به ساكنين و مراجعين خواهد بود.
ساختمان هوشمند تامين كننده شايسته اطلاعات در هنگام مواجهــه بــا بحــران هــا و حــوادث بــوده و بــا قابليــت تشخيصي خود قادر بـه رديـابي و نظـارت خواهد بـود. چنـين سـاختماني مـي توانـد در هنگـام بـروز حوادث غير مترقبه با مديريت بحران در تعامل قرار گرفته وگزارشهائي از وضعيت منابع و سـاير اقـلام اطلاعـاتي را كـه بـراي آن برنامـه ريـزي شـده اسـت اعـلام داشـته و حتـي دسترسي ها را به منابع و فضاها محدود نموده و به اصطلاح
بحران را درك كند.

🔍 مرجع:

http://www.alphaworks.ibm.com/tech/able

http://www.cs.berkeley.edu

 

برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید